Organizacja działalności Banku Światowego

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (obecnie Bank Światowy) został utworzony na konferencji w Breton Woods w 1944r.; swoją działalność rozpoczął w 1946r.

Cele działalności Banku Światowego:

 • odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich;
 • popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych na terytorium krajów członkowskich;
 • doprowadzenie do równowagi w wymianie międzynarodowej;
 • rozwój przedsiębiorstw lokalnych poprzez dostarczenie im zagranicznych Źródeł finansowania.

Struktura Banku Światowego obejmuje:

 • Radę Gubernatorów;
 • Dyrekcję Banku;
 • Departamenty Funkcjonalne;
 • Departamenty Operacyjne.

Działalność kredytowa Banku Światowego skupia się głównie na:

 • bezpośrednim finansowaniu projektów inwestycyjnych;
 • współudziale w pożyczkach zaciągniętych z różnych Źródeł;
 • udzielaniu gwarancji rządowych.

Rodzaje pomocy kredytowej BŚ:
[newlist]bezpośrednie finansowanie projektów inwestycyjnych;
udzielanie gwarancji kredytowych;
kofinansowanie, czyli uczestniczenie w pożyczkach zaciągniętych z różnych Źródeł.

Zasady udzielania kredytów przez BŚ:

 • mają zmienną stopę procentową;
 • kraje najuboższe uzyskują kredyty nieoprocentowane;
 • kredyty są udzielane dla poszczególnych państw oraz grup państw;
 • kredyty i pożyczki mają charakter długoterminowy, są udzielane na 15 – 25 lat;

Najczęściej finansowane są następujące dziedziny:

 • rolnictwo;
 • przemysł;
 • sektor publiczny.

Polska była krajem-założycielem BŚ, wystąpiła z banku w 1950r., ponownie stała się członkiem MFW w 1986r. po wpłaceniu kwoty udziałowej. Koordynatorem współpracy Polski z BŚ jest prezes NBP.

Rodzaje pomocy kredytowej dla Polski:

 • pomoc bezzwrotna np. szkolenia, konsultacje, doradztwo w zakresie tworzenia podstaw gospodarki rynkowej, dotacje dla regionów słabo rozwiniętych;
 • umarzanie długów;
 • ułatwianie dostępu do rynków międzynarodowych;
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
READ  Co to jest zdolność finansowa i od czego zależy?