Spółka cywilna – czy jest przedsiębiorcą?

Jeśli chcesz działać zawodowo ze wspólnikiem, najszybciej założycie spółkę cywilną. Musicie jednak wiedzieć, że różni się ona znacznie od innych rodzajów spółek.

Kto jest uznawany przez polskie prawo za przedsiębiorcę?

Najnowszymi przepisami, które definiują oraz regulują wykonywanie działalności gospodarczej, w tym wyjaśniają, kto według prawa może zostać uznany za przedsiębiorcę, są te zawarte w ustawie Prawo przedsiębiorców z 30 kwietnia 2018 roku. W ustawie znaleźć można taki zapis: „Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”. Ustawa ta dość jasno wypowiada się na temat sytuacji spółki cywilnej. Sama spółka nie jest przedsiębiorcą, są nimi tylko jej poszczególni wspólnicy.

Czym dokładnie jest spółka cywilna

Spółka cywilna jest tak naprawdę jedynie umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy wspólnikami. Na zewnątrz, czyli w kontaktach z kontrahentami, spółka nie posiada osobowości prawnej, a przedmiotem praw i obowiązków są wspólnicy. Oni także solidarnie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Spółka cywilna nie jest więc spółką w rozumieniu prawa handlowego, a zastosowanie do niej mają przepisy nie kodeksu spółek handlowych, ale kodeksu cywilnego. Do zalet spółki cywilnej należy za to prostota jej założenia, gdyż do sporządzenia umowy wystarczy forma pisemna, nie potrzeba udziału notariusza.

Olga, f:nastya_gepp/Pixabay

READ  Rynek okien w Polsce w 2020 roku