inwestor

Co to jest nadzór inwestorski?

W wielu przypadkach organ wydający pozwolenie na budowę nakłada na inwestora także obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, czyli obowiązek kontroli obiektów i prac budowlanych. Zwykle ustanawia go inwestora lub jest on na niego odgórnie nałożony przez odpowiedni organ wydający pozwolenie na budowę.

Obowiązkowo nadzór jest ustanawiany zwykle w sytuacjach uzasadnionych dużym skomplikowaniem danego projektu lub robót budowlanych albo też możliwością jego wpływu na przyrodę – wtedy rodzaje obiektów budowlanych, przy których budowie konieczne jest ustanowienie nadzoru określa Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Warto zatrudnić inspektora nadzoru, który działa w imieniu firmy – to dobre i praktyczne rozwiązanie, gdyż inspektor nadzoru monitoruje działania i sprawuje rzetelną kontrolę nad jakością robót na budowie. Inspektor jako przedstawiciel inwestora kontroluje zgodność realizowanego projektu z przepisami, ustaleniami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami oraz monitoruje na bieżąco jakość robót i wykorzystywanych w ich trakcie materiałów. Potwierdza też wykonanie robót oraz usunięcie wad, sprawdza ważność i aktualność dokumentów i pozwoleń.

Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiada za kontrolowaniu etapów budowy i jej realizację zgodnie z ustalonym projektem. Reprezentuje inwestora i odbiera poszczególne roboty budowlane, kontroluje poszczególne etapy realizacji oraz rozliczenia robót, a także monitoruje przestrzeganie planów i terminów.
Więcej na: https://budownictwo.dekra.pl/

Ewelina, f: harryloya / pixabay

READ  Kryzys finansowy w firmie – 3 symptomy, jak go rozpoznać