Biuletyn infromacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej jest zintegrowanym systemem stron internetowych zaprojektowanym do szerokiego udostępniania informacji publicznej. Stanowi kluczowe narzędzie dla osób poszukujących informacji o działalności poszczególnych instytucji publicznych, oferując im optymalny dostęp do niezbędnych danych, które mogą być przydatne w załatwianiu różnorodnych spraw.

Podstawy prawne dotyczące publikacji informacji w ramach BIP są określone w kilku dokumentach. Pierwszym z nich jest Ustawa o dostępie do informacji publicznej uchwalona 6 września 2001 roku. Istotne są również dwa rozporządzenia: jedno wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące samego Biuletynu, drugie – przez Radę Ministrów, określające zasady interoperacyjności oraz wymagania dla rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych.

Wymóg utworzenia własnych stron BIP dotyczy szerokiego spektrum podmiotów, w tym organów władzy publicznej, samorządów, organizacji zawodowych, związków zawodowych oraz partii politycznych. Ustawa precyzuje, jakiego rodzaju informacje powinny być publikowane, wskazując m.in. na aspekty takie jak status prawny instytucji, jej organizacja, zakres działalności, kompetencje, majątek oraz procedury działania.

Strona Główna Biuletynu Informacji Publicznej pełni funkcję centralnego punktu informacyjnego, skupiając dane o wszystkich podmiotach zobligowanych do posiadania strony BIP. Umożliwia dostęp do adresów tych stron, oferując jednocześnie podstawowe informacje kontaktowe oraz dane o redaktorach.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 902)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10, poz. 68), zastępujące rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Od końca marca 2021 roku Biuletyn funkcjonuje pod adresem https://www.gov.pl/bip

READ  Ochrona danych osobowych — czy nowa ustawa cokolwiek zmieni?