Rola, zadania i funkcje NBP

I. ROLA, ZADANIA I FUNKCJE NBP

 • NBP jest centralnym bankiem RP.
 • NBP jest wyposażony w osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.
 • NBP swoje zadania wykonuje poprzez centralę, której siedziba mieści się w Warszawie oraz przez oddziały terenowe.
 • Zadania NBP jako banku centralnego:
  1. utrzymywanie wartości pieniądza krajowego;
  2. ochrona stabilności systemu finansowego;
  3. podnoszenie efektywności polityki pieniężnej.

A. Funkcja centralnego banku państwa:

 • formułuje i realizuje politykę pieniężną;
 • organizuje i czuwa nad sprawnym przebiegiem rozliczeń pieniężnych;
 • obsługuje rząd państwa: obsługa kasowo – rozliczeniowa, kredytowanie budżetu, obsługa długu publicznego;
 • jest współodpowiedzialny za politykę walutowo-dewizową.

B. Funkcja banku emisyjnego polega na:

 • wypuszczaniu w obieg znaków pieniężnych;
 • organizowaniu obiegu pieniężnego;
 • regulowaniu ilości pieniądza w obiegu rynkowym.

C. Funkcja banku banków polega na oddziaływaniu na cały system bankowy w taki sposób, aby została zrealizowana polityka pieniężna.

READ  Banki chcą pomagać emerytom