pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi dla podatników

Poniżej znajdują się archiwalne odpowiedzi urzędu na zadane pytania przez podatników.

PYTANIE:

Czy umowa użyczenia stanowi tytuł prawny do lokalu mieszkalnego?

ODPOWIEDŹ:

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
oznaczenie pisma: PDII/415-17/03
z dnia: 25-02-2003
Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z
późn.zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony
zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15,
jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby
mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie
tytułu prawnego lokalu mieszkalnego (…).
Jak z powyższego wynika, warunkiem do skorzystania z przedmiotowego odliczenia
jest to, by remontowany czy modernizowany lokal był zajmowany na podstawie
tytułu prawnego. Takim tytułem prawnym może być m.in.: akt własności, umowy
najmu, dzierżawy, użyczenia, dożywocia, podnajmu, decyzja administracyjna o
przydziale lokalu.
Reasumując – umowa użyczenia stanowi tytuł prawny do remontowanego lokalu.

PYTANIE:

Czy na podstawie zawartej umowy użyczenia części lokalu mieszkalnego, można
skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu wydatków poniesionych na remont i
modernizację lokalu mieszkalnego, a jeżeli tak, to czy można skorzystać z całej
kwoty limitu?

ODPOWIEDŹ:

Urząd Skarbowy w Złotoryi
oznaczenie pisma: PD/413-20/2/03
z dnia: 08-08-2003
Zgodnie z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z
art. 27b
o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na
zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł
wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację –
zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego oraz wpłaty
na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty
mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Jak zatem wynika z powyżej przedstawionego stanu prawnego, przepisy ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają podatnikowi na odliczenie od
podatku dochodowego wydatków poniesionych na remont i modernizację lokalu
mieszkalnego. Warunkiem odliczenia jest m.in. posiadanie tytułu prawnego do
budynku lub lokalu mieszkalnego. Za taki tytuł prawny uważa się między innymi:
– akt własności budynku lub lokalu mieszkalnego,
– umowę najmu lub dzierżawy,
– przydział lokalu (decyzja),
– umowę podnajmu,
– umowę użyczenia.
Instytucja użyczenia jest umową cywilnoprawną, do której stosuje się przepisy
ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
późn. zmianami). Przez użyczenie użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu
na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy przez czas oznaczony lub
nieoznaczony. Umowa użyczenia należy do umów jednostronnie obowiązujących.
Użyczający nie dokonuje przysporzenia kosztem swojego majątku, gdyż rzecz
używana pozostaje w jego majątku.
A zatem umowa użyczenia jest tytułem prawnym, który pozwala na odliczenie
od podatku wydatków poniesionych na remont i modernizację, przy jednoczesnym
spełnieniu pozostałych warunków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Odliczeniu podlega 19 % poniesionych wydatków. Poczynając od 1 stycznia 1997
r. – w każdym okresie trzech kolejnych lat – kwota, o którą zmniejsza się
podatek, nie może przekroczyć 3 % podstawy przysługującego odliczenia
obowiązującego w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego – jeżeli wydatki
dotyczą budynków mieszkalnych lub wpłat
na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty
mieszkaniowej, jeśli wydatki dotyczą lokali mieszkalnych, to trzyletni limit
wynosi 2,5 % wskazanej powyżej podstawy. W przypadku, gdy w ramach remontu i
modernizacji budynku lub lokalu mieszkalnego podatnik remontuje lub modernizuje
instalację gazową, urządzenia eksplozymetryczne lub gazowe i w związku z tymi
wydatkami został przekroczony podstawowy limit wydatków (2,5 % lub 3 %),
wówczas kwota trzyletniego limitu jest podwyższana o 0,5 % kwoty bazowej.
W obecnym trzyletnim okresie (lata 2003-2005) limit wynosi:
– dla budynków mieszkalnych lub wpłat na fundusz remontowy – 5.670 zł,
– dla lokali mieszkalnych – 4.725 zł,
– dodatkowo na modernizację instalacji gazowych – 945 zł.
Reasumując Urząd Skarbowy w Złotoryi, podzielając stanowisko przedstawione
przez Panią w zapytaniu z dnia 9 lipca br., uzupełnionym w dniu 17 lipca br.
informuje, iż zawarta umowa użyczenia stanowi tytuł prawny do części
remontowanego czy modernizowanego lokalu mieszkalnego oraz daje podstawę do
odliczenia od podatku poniesionych wydatków
w ramach przysługującego limitu – 4.725 zł, ewentualnie podwyższonego o kwotę
945 zł
w przypadku modernizacji instalacji gazowej.

READ  Szkoła Zarządzania i Administracji – gdzie na studia?

f: geralt / pixabay